هاست لینوکس ایران

هاست 50 مگابایت

ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
ادآن دامين = 1
پارک دامین = 5
سایر امکانات = نامحدود

هاست 100 مگابایت

ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
ادآن دامين = 2
پارک دامین = 10
سایر امکانات = نامحدود

هاست 200 مگابایت

ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
ادآن دامين = 3
پارک دامین = 20
سایر امکانات = نامحدود

هاست 500 مگابایت

ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت
ادآن دامين = 5
پارک دامین = 30
سایر امکانات = نامحدود

هاست 1000 مگابایت

ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
ادآن دامين = 5
پارک دامین = 40
سایر امکانات = نامحدود

هاست 2000 مگابایت

ترافیک ماهانه = 80 گیگابایت
ادآن دامين = 6
پارک دامین = 50
سایر امکانات = نامحدود

هاست 3000 مگابایت

ترافیک ماهانه = 150 گیگابایت
ادآن دامين = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
سایر امکانات = نامحدود

هاست 5000 مگابایت

ترافیک ماهانه = 300 گیگابایت
ادآن دامين = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
سایر امکانات = نامحدود