هاست لینوکس ایران

هاست 2000 مگابایت

ترافیک ماهانه = 80 گیگابایت
ادآن دامين = 6
پارک دامین = 50
سایر امکانات = نامحدود

هاست 3000 مگابایت

ترافیک ماهانه = 150 گیگابایت
ادآن دامين = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
سایر امکانات = نامحدود

هاست 10000 مگابایت

ترافیک ماهانه = 300 گیگابایت
ادآن دامين = نامحدود
پارک دامین = نامحدود
سایر امکانات = نامحدود