سرور اختصاصی ایران

ds1

G7 x5660
2TB SATA + 128GB SSD

ds2

G7 2*x5620
4TB SATA + 128GB SSD

ds3

G7 2*x5620
8TB SATA + 128GB SSD

ds4

G7 2*x5620
16TB SATA + 128GB SSD

ds5

G7 2*x5620
32TB SATA + 128GB SSD